C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

КРЕМЕНА ГРИГОРОВА БОРИСОВА

Заместник Председател

054 856 030

СНЕЖИНА ПЕТКОВА ЧОЛАКОВА - МАРИНОВА

Председател

054 800 790

Съдебен администратор

Съдебен администратор

054 800 791, факс: 054 800 791

Регистратура

СЛУЖБА “РЕГИСТРАТУРА” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа – жалбиискови молби и други документи. Тук се подават и молби, с които се иска препис от решения или удостоверения, както и молби, с които се предоставят на съда исканите  доказателства, или документ за внесена държавна такса.

Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.

Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. ПО ВАША МОЛБА, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, номера на делото и годината.

В “Регистратура” се подават изаявления за достъп до обществена информация.

Постъпилите заявления се завеждат в специален регистър, в който се описват пореден номер на заявлението, заявител, входящ номер и дата на заявлението, кратко описание на поисканата информация, номер, дата и съдържание на решението “предоставен достъп, пълен, частичен или отказ”.

Регистратура

стая №4

054 856 016

Деловодство

ДЕЛОВОДСТВОТО е мястото, където се подреждат и организират всички дела и може да получите информация за движението на делата. Информация за движението на делата може да получите и от регистратурата. 

 В деловодството се водят и поддържат следните книги и регистри, по година и вид на делата:

•         Азбучник – съдържа и дава информация за номера на образуваното дело по името на оспорващия.

•         Описна книга – съдържа и осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му.

•         Срочна книга – съдържа и дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело.

Административно деловодство

стая №2

054 856 013, 054 856 014

Наказателно деловодство

стая №1

054 856 010, 054 856 011

Съдебни секретари

Съдебен секретар

054 856 020, 054 856 021, 054 856 022,054 856 023, 054 856 024, 054 856 025

Бюро Призовки

Бюро Призовки

054 856 018

Архив

Съдебен архивар

054 856 015

Обща администрация

Главен счетоводител

054 856 028

Системен администратор

054 856 039

Съдебна охрана

054 856 017

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация