C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл.13 и чл.14 от Общ регламент относно защита на личните данни да Ви информира за извършваните от Административен съд Шумен дейности по обработването на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да  ги упражните, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

Административен съд Шумен е администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на договори, по които съдът е страна.

Седалище и адрес на управление: град Шумен, бул. Славянски №64, вх.1. На този адрес може да изпращате по пощата искания до Административен съд Шумен като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на съда.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: shumen­adms@justice.bg  или да изпращате по факс: +359 54800791.

 1. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Административен съд Шумен.

Административен съд Шумен обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване.

 • Изпълнение на правомощията на Административен съд Шумен и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл.6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни:

­ на лица /страни и техни процесуални представители/, които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, които служат за изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

­ на вещи лица, назначени по образуваните в Административен съд Шумен дела. Това са данни, свързани с физическата идентичност, както и данни и свързани по повод изплащане на техните възнаграждения.

 • Управление на човешките ресурси и финансово­счетоводна отчетност (на основание чл.6, пар. 1, буква “в“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и съдебни служители в Административен съд Шумен и на субекти, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

Доколкото във връзка с изпълнението на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

 • Искания по Закона за достъп до обществена информация.

Във връзка с обработването на исканията по този закон, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Административен съд Шумен предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

 • Видеонаблюдение.

В Административен съд Шумен се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър "Видеонаблюдение" в срок от два месеца, след изготвянето им. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

 • Посетители.

Обработването на лични данни на всички граждани, адвокати и други посетители на Административен съд Шумен се извършва и от служители от ОЗ Охрана, град Шумен. Целта на обработването на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата и контрол на достъпа до съда.

 1. Категории получатели на лични данни извън Административен съд Шумен.

Административен съд Шумен разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:

­ държавни органи в съответствие с техните правомощия;

­ банки, при възникнало законово или договорно задължение;

­ пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица.

 1. Срок на съхранение на данните.

Като администратор на данни Административен съд Шумен обработва данни за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове.

 1. Права на физическите лица – субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

­       Право на достъп;

­       Право на коригиране на неточни или непълни данни;

­       Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ

2016/679;

­       Право на ограничение на обработването;

­       Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

­       Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

­       Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Административен съд Шумен писмено или по електронен път, което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Административен съд Шумен.

 1. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния административен съд.

 1. Значение на предоставените личните данни.

Административен съд Шумен обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

 1. От какви източници получаваме лични данни.

Обработваните от Административен съд Шумен лични данни се предоставят от физически или юридически лица, за които се отнасят, в предвидените от нормативен акт случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация