C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД № РД–11–100 Шумен, 14.05.2020 г.

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 14 май 2020 Новини Отпечатай

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

 

ЗАПОВЕД

№ РД–11–100

Шумен, 14.05.2020 г.

 

   Росица Карова Цветкова – Административен ръководител – Председател на Административен съд град Шумен, на основание чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт, Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с Решение по протокол №15 от 12.05.2020 г. на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет София

 

НАРЕЖДАМ:

    

1.Общите части на сградата и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани се дезинфекцират по четири пъти на ден и се осигуряват необходимите предпазни средства на всички работещи в Административен съд Шумен.

2.Дезинфекцират се и се обработват с дезинфектант бюрата, дръжки на входни и преходни врати и сервизни помещения.

3.На всеки 2 часа да се проветряват помещенията и да се осигурява достъп на свеж въздух в тях.

 4.Да се работи със защитни маски и ръкавици в сградата на Административен съд град Шумен.

5.Да не се допуска струпване на хора пред деловодство, регистратура на съда и подстъпите към тях.

6.На входа на съдебната сграда на Административен съд Шумен да се поставят дезинфектанти за гражданите, които задължително преди влизане в сградата, следва да ги използват.

7.В сградата на съда се допускат само страни, техните представители и други лица, участващи в процеса по конкретно дело, задължително снабдени с маски или друго предпазно средство, както и с ръкавици.

8.До съдебните зали се допускат само страните, техните представители и други лица, участващи в процеса по конкретното за разглеждане дело.

9.Определям времеви диапазон за справки по дела в сградата на съда - от 9:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа. Извън посочените часове, справки по делата могат да се извършват само по телефон или по електронната поща на съда.

10.При извършване на справки в сградата на съда се допускат едновременно до две лица, като останалите изчакват пред сградата на Административен съд Шумен.

11.Страните и техните процесуални представители да извършват справки по делата преимуществено по телефоните, обявени на интернет страницата на съда, включително и по електронната поща на съда, като адресът е посочен на интернет страницата на съда.

В тази връзка указвам на съдебните деловодители и регистратура, призоваването на страните и техните процесуални представители да се извършва преимуществено по електронен път и по телефон.  

12.Магистрати и съдебни служители следва до 17:15 часа да напуснат съдебната сграда на съда, с оглед извършването на дезинфекция.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието всички магистрати и съдебни служители от Административен съд Шумен за сведение и изпълнение, както и до Началник на ОЗ „Охрана“ Шумен.

Настоящата заповед да се постави на входа на сградата на Административен съд Шумен, на информационните табла в сградата на съда и на интернет страницата на съда.

 

                                                                                                                    Адм. ръководител на Адм. съд – Шумен:

                                                                                                                                                                                           /Росица Цветкова/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация